Ing. Lucia Bočkorášová – UPDESIGN (ďalej len predávajúci)

Olšovany 116,
044 19 Olšovany

IČO: 47 387 432
DIČ: 1081709530
Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.38817/V

Predávajúci nie je platcom DPH.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) záväzne upravujú vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim (zákazníkom) pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru niektorým zo spôsobov uvedených v týchto VOP, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar. Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje zákazník súhlas s VOP, to znamená, že sa s VOP riadne oboznámil a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné. Predávajúcim sa rozumie Ing. Lucia Bočkorášová – UPDESIGN, Olšovany 116, 044 19  Olšovany.                                                                 Kupujúcim (zákazníkom) sa rozumie návštevník e-shopu internetových stránok na adrese www.thebeautybar.sk, ktorý prostredníctvom systému odoslal riadnu objednávku, resp. ktorýkoľvek záujemca o kúpu tovaru, ktorý odoslal svoju záväznú objednávku poštou, elektronickou poštou alebo faxom. Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru zákazníkom u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, elektronickou poštou, poštou alebo faxom.

Článok 1 – Objednanie tovaru
Objednávku môže kupujúci (zákazník) uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom e-shopu www.thebeautybar.sk stlačením tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU. Platná záväzná objednávka musí obsahovať vyplnené a overené identifikačné údaje a skontrolované množstvá objednaného tovaru. (Najmä názov, resp. meno a priezvisko, IČO odberateľa, adresu dodania, fakturačnú adresu, meno a telefonický kontakt. Predávajúci má právo objednávku stornovať, ak z rôznych príčin nemožno objednávku vybaviť a objednaný tovar zabezpečiť. Zákazník bude v takomto prípade informovaný telefonicky alebo elektronickou poštou. Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude pre kupujúceho potvrdená na základe dopytu kupujúceho alebo zverejnenej informácie na web portáli www.updesign.sk

Článok 2 – Dodanie a prevzatie objednávky
Dodacie lehoty objednaného tovaru sú do 3 pracovných dní odo dňa prijatia a potvrdenia objednávky. Objednávky sa vybavujú v došlom poradí. Predávajúci môže rozdeliť objednávku podľa požiadaviek zákazníka, resp. požiadaviek doručovacej služby, resp. podľa stavu skladových zásob. Tovar predávajúci dodáva zabalený a zabezpečený štandardným spôsobom. Predávajúci tovar posiela prostredníctvom zmluvnej distribučnej kuriérskej služby, podľa štandardných podmienok. K objednávkam adresovaným do zahraničia (EÚ a mimo územia EÚ) sa služba Doručenie tovaru účtuje za cenu dohodou so zákazníkom. Pri objednávkach adresovaných mimo územia SR nepoužívajte internet banking, objednávka bude v tomto prípade stornovaná a peniaze vrátené na účet. Tovar ostáva až do zaplatenia plnej sumy majetkom predávajúceho.
Spôsob posielania tovaru a výber distribučnej spoločnosti určuje predávajúci. Predávajúci sa zaväzuje poslať tovar kupujúcemu (zákazníkovi) na adresu doručenia, ktorá je uvedená v objednávke. Pri prebratí zásielky je kupujúci (zákazník) povinný ihneď tovar skontrolovať. Ak je zásielka nadmerne znečistená alebo poškodená tak, že je predpoklad poškodenia objednaného tovaru, kupujúci (zákazník) tovar nemá prebrať a bezodkladne nahlási predávajúcemu túto skutočnosť. Ak si kupujúci (zákazník) zásielku tovaru nepreberie a táto bude predávajúcemu vrátená z iného ako vyššieuvedeného dôvodu, predávajúci mu tovar opätovne nepošle. Opakované vybavenie objednávky je potrebné konzultovať s obchodným oddelením vydavateľstva. V prípade nezrovnalostí obsahu s objednávkou urobenou prostredníctvom e-shop www.updesign.sk musí kupujúci (zákazník) taktiež bezodkladne kontaktovať predávajúceho telefonicky alebo mailom na adrese info@updesign.sk. Kupujúci (zákazník) zodpovedá za tovar od okamihu prevzatia zásielky.
Aktuálne informácie o stave zásob v prípade nedostupnosti tovaru, resp. predĺženia dodacej lehoty vybavenia objednávky poskytuje predávajúci na stránke www.updesign.sk, resp. kontaktuje iným spôsobom kupujúceho (zákazníka).

Článok 3 – Ceny a možnosti platieb
Všetky ceny v internetovom obchode sú uvedené v mene euro vrátane DPH. Predávajúci garantuje ceny v objednávke počas trvania lehoty dodania a trvania akcie.
Predávajúci si vyhradzuje právo znížiť bežné ceny tovaru formou časovo obmedzenej akciovej zľavy, o čom bude kupujúci pri nákupe informovaný pri každej tovarovej položke, na ktorú sa príslušná zľava vzťahuje. Zvýhodnené ceny platia len pri dodržaní stanovených podmienok platných pre danú akciovú zľavu.
Platbu za tovar si môže kupujúci zvoliť z ponúkaných možností ich označením pri sumarizácii objednávky v košíku. Kupujúci používa spravidla vždy jeden zo spôsobov úhrady za objednaný tovar:
Platba so službou Platba Dobierka (prostredníctvom zmluvného doručovateľa). Za tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru od doručovateľa, faktúra – daňový doklad je priložená v zásielke. Aktuálna výška ceny za službu Platba Dobierka je 3,50 € s DPH.

Článok 4 – Reklamácia
Reklamáciu je potrebné uplatniť písomne u predávajúceho na adrese: Ing. Lucia Bočkorášová – UPDESIGN, Olšovany 116, 044 19  Olšovany, alebo mailom na adrese info@updesign.sk s uvedením predmetu správy Reklamácia. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný tovar vrátiť bez akýchkoľvek známok opotrebenia, poškodenia a originálnom balení. Je tiež potrebné sa preukázať potvrdením o kúpe tovaru. Reklamácie sa vybavujú v zmysle reklamačného zákona.

Článok 5 – Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho (zákazníka), zrušenie objednávky
Kupujúci (zákazník), ktorý nakupuje tovar ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá v zmysle Zákona č. 102/2014Z.z. nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, má právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru (platí v prípade, ak je tovar prevzatý naraz), resp. od prevzatia posledného kusu tovaru spotrebiteľom. Na základe zákonnej úpravy má spotrebiteľ možnosť odstúpiť od zmluvy tak, že doručí predávajúcemu na emailovú adresu info@updesign.sk informáciu vo forme jednoznačného prehlásenia, a to do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, kedy bol tovar spotrebiteľovi doručený. Spotrebiteľ môže použiť vzorový formulár, ktorý je súčasťou týchto VOP, nie je to však jeho povinnosťou. Tovar zašle spotrebiteľ najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúceho informoval o odstúpení od zmluvy, späť na adresu predávajúceho: Ing. Lucia Bočkorášová – UPDESIGN, Olšovany 116, 044 19  Olšovany pričom náklady na vrátenie tovaru z titulu odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci. V zákonnej lehote 14 dní bude spotrebiteľovi vrátená platba prijatá za tovar a služby, ktoré sú predmetom odstúpenia.
Pre kupujúcich (zákazníkov), ktorí nenakupujú tovar ako spotrebitelia sa riadia obchodné vzťahy pri predaji tovaru príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Na predmetné zmluvné vzťahy sa nevzťahuje zákon o ochrane spotrebiteľa.
Zrušenie záväznej objednávky nie je možné. K záväznej objednávke je možné urobiť doobjednávku, resp. zmenu len na základe písomnej dohody s obchodným oddelením.

Článok 6 – Zodpovednosť za tovar
Kupujúcemu (zákazníkovi) vzniká zodpovednosť za tovar od momentu prebratia tovaru. Za oneskorené doručenie zavinené poštou, doručovateľom, kuriérom, nesprávne, resp. neúplne vyplnenou objednávkou, nesprávne uvedenými kontaktnými údajmi nenesie predávajúci zodpovednosť. Pri viditeľnom poškodení tovaru (poškodený obal, viditeľné znehodnotenie prepravou…) nesmie byť zásielka zo strany zákazníka prevzatá. V opačnom prípade preberá zodpovednosť za poškodený tovar zákazník. O spôsobe reklamácie tovaru sa informujte u doručovateľa, zároveň odmietnutie prijatia zásielky nahláste bezodkladne (najneskôr najbližší pracovný deň po neprebratí zásielky) predávajúcemu na kontaktnom telefónnom čísle +421….., resp. info@updesign.sk.

Článok 7 – Osobné údaje a ich ochrana
Kupujúci (zákazník) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.
Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.
Kupujúci (zákazník)odoslaním objednávky vyjadruje svoj súhlas s tým, aby mu predávajúci zasielal správy o činnosti, ponukách a akciách predávajúceho bez predchádzajúcej žiadosti kupujúceho na zaslanie takýchto správ.

Článok 8 – Záverečné ustanovenia
Kupujúci (zákazník) sa zaväzuje, že bude rešpektovať všetky ustanovenia autorského zákona o kopírovaní a rozmnožovaní obsahu updesign.sk v akejkoľvek forme v zmysle platného Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorského zákona) č. 618/2003.
Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa platia od momentu vzniku obchodného vzťahu – stlačenia tlačidla ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU v objednávacom programe e-shopu www.updesign.sk.
Právne vzťahy a podmienky neupravené v týchto VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  1. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Každý spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má spotrebiteľ právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie jeho sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, najmä o možnostiach a podmienkach alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/1), ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívne riešenia spotrebiteľských sporov (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s). Ďalšie informácie ohľadom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sú dostupné aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie (http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

Tieto obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 1.3.2022 v Olšovanoch.

 

Príloha č. 1 VOP – Formulár na odstúpenie od zmluvy VZOR

Odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

Kupujúci:

Meno a priezvisko*:
Ulica a číslo*:
Mesto*:
PSČ*:
Telefón:
E-mail:

Týmto Vás žiadam o vrátenie peňazí za Tovar, ktorý som si objednal/objednala prostredníctvom Vášho internetového obchodu www.updesign.sk. V zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. , si uplatňujem týmto právo na vrátenie plnej ceny zaplateného Tovaru vrátane nákladov a dopravného vo výške najlacnejšieho bežného dopravného u predávajúceho.

Tovar bol zakúpený prostredníctvom internetovej stránky:
Bola mi zaslaná potvrdená objednávka číslo:  dňa:
Tovar mi bol doručený dňa (deň prevzatia)*:
Číslo faktúry:

Žiadam preto o vrátenie: (ozn. len jednu možnosť) plnej hodnoty faktúry (všetok fakturovaný tovar je odstúpenia od zmluvy) čiastočnej hodnoty faktúry (len určitý druh tovar je predmetom odstúpenia od zmluvy). Vrátený Tovar a počet kusov (iba ak vraciate len časť Tovaru):
Požadovaná suma k vráteniu:

Požadovanú sumu mi vráťte*:
poštovým poukazom na moju adresu (uvedená hore)
prevodom na účet * označené polia sú povinné číslo/kód banky alebo IBAN:

Ak Tovar nie je súčasťou zásielky, beriem na vedomie skutočnosť, že Predávajúci nie je povinný vrátiť peniaze do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, do momentu pokiaľ mu nie je dodaný Tovar, alebo nepreukážem zaslanie tohto Tovaru.

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia som povinný / povinná zaslať Tovar Predávajúcemu.